Stadgar
Registrera dig

§1

Föreningen har till ändamål:

Att genom sällskaplig samvaro under kamratliga former uppleva gamla minnen att genom föredrag mm vidga kunskapen om att öka kontakten med fädnersstaden. Att genom anordnande av resor till Haparanda vid lämpliga tillfällen öka kontakten med hembygden Att genom medlemmarnas personliga medverkan och genom medel, som kan stå till föreningens förfogande, stödja kulturlivet och annan utveckling i hemstaden, samt att i övrigt tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen

§2

Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer som fötts eller vistats i Haparanda eller trakten däromkring och som vill medverka till att förverkliga föreningens syften. Föreningen är oförhindrad att därest intresse finns bilda en damsektion.

§3

Föreningens medlemmar är dels årligen betalande dels hedersledamöter. Till hedersledamot kan kallas person som visat särskilt intresse för föreningens ändamål.

§4

Årligen betalande medlem erlägger en avgift vars storlek fastställs av årsmötet.

§5

Föreningens styrelse består av sex personer med två suppleanter. Till revisorer väljs två personer och två suppleanter.

§6

Årsmötet utser ordförande och fem övriga styrelseledamöter vilkas funktioner bestäms av styrelsen. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet. 
Styrelsen och valberedningen har rätt att adjungera en person för ett år i taget att vara styrelsen behjälplig med sommarmöten i Haparanda.

§7

Sammanträden hålls i Stockholm efter kallelse per post, dels under hösten och dels under våren (årsmöte). Vid sistnämda sammanträde skall styrelsen och revisorernas berättelse föredras och fråga om ansvarsfrihet behandlas samt styrelse och revisorer väljas. 
Alla val sker öppet, om ingen närvarande föreningsmedlem begär sluten omröstning. 
Alla beslut med undantag av i §8 omnämnda fattas med enkel pluralitet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§8

Beslut om ändring av stadgarna kan fattas på årsmöte eller extra sammanträde och beslut om föreningens upplösning endast på årsmöte. I båda fallen gäller beslutet endast om minst två tredjedelar av de närvarande biträtt det. Beslut om upplösning skall konfirmeras på ett följande sammanträde. 
Förslag om stadgeändring eller föreningens upplösning skall delgivas medlemmarna minst 14 dagar före sammanträdet.

§9

För den händelse föreningen upplöses skall tillgångarna överlämnas till Haparanda Kommuns Kulturnämnd för användning efter dess gottfinnande

Föreningsfakta

Kontakt

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemsärenden: Kristina Mustajärvi

Övriga frågor: ordförande eller andra i styrelsen

Adress: C/O Kristina Mustajärvi
Dadelvägen 1
741 30 Knivsta

Postgiro: 15 92 14 –6 eller swisha till 1230481580

Bli medlem i föreningen

Om du önskar att bli medlem så betalar du in medlemsavgiften (150 kronor from 2019) på postgironummer:15 92 14 –6. Eller swisha till nummer 1230481580

Glöm inte att skriva ditt namn (gärna även eventeullt tidigare efternamn), din adress, telefonnummer, epostadress samt födelseår (gärna födelsedag ex 730211) på talongen.

 

Haparandapojkarna

haparandapojkarna org logo